ข่าวประชาสัมพันธ์

lp86.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 15 ตัว เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 4 ตัว

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์. 036-456700

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์ประมูลโคพันธุ์ตากจำนวน 14 ตัว ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก  อ.เมือง  จ.ตาก โทร.055-890712

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์อุดรธานีมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดงจำนวน 6 ตัว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี อ.เมือง  จ.อุดรธานี โทรศัพท์.042-250-710

 

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่จัดประมูลโคพื้นเมืองภาคใต้ จำนวน 53 ตัว

ในวันที่ 1 มีนาคม 2559  ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โทรศัพท์.075-621-347

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลกระบือจำนวน 109 ตัว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์.036-456700