ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี) มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งส้ิน  7,176,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้

 1. แพะพ่อพันธุ์แองโกลนูเบียน จำนวน 4 ตัว

2. แพะแม่พันธุ์แองโกลนูเบียน จำนวน 100 ตัว

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด >>>

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกแพะแกะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกแพะแกะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งส้ิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 18 ตัว โดยการขายทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ต. หนองกะท้าว อ. นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทร. 055 - 009-909, 081 - 888-5968. นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

 

 

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดสปิงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดรัศมีไม่น้อบกว่า 35 เมตร)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดสปิงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดแบบม้วยสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,725,150 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>