lp25.12.61ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและซาฮิวาล เป็นสัตว์คัดออกจำนวน 20 ตัว
เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 12 ตัว โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ บริเวณคอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
โทรศัพท์. 036-456700

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ประมูลโคเนื้อพื้นเมือง จำนวน 96 ตัว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทร.081-7476655

รายละเอียดเพิ่มเติม...