ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันจำนวน 12 ตัว  ในวันที่ 13 กันยายน 2559

ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์.045-612407,045-614052

รายละเอียดเพิ่มเติม...

lcrr6.9.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์หนองกวางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อ จำนวน  67  ตัว โคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 30 ตัว โคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน 37 ตัว

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท์.032-228-418

รายละเอียดการประมูล

ข้อมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองสำหรับประมูล

ข้อมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรีสำหรับประมูล

nk23.8.59สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ จัดประมูลโคเนื้อพันธุ์ตากจำนวน 25 ตัว เพศผู้จำนวน 16 ตัว เพศเมียจำนวน 9 ตัว

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

โทรศัพท์.056-237-256

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

lbr7.9.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันจำนวน 59 ตัว เพศผู้จำนวน 27 ตัว เพศเมีย จำนวน 32 ตัว

ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์.036-456-6700

รายละเอียดเพิ่มเติม...

bufbur23.8.59สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์มีความประสงค์ประมูลกระบือจำนวน 16 ตัว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทร.044-605969

รายละเอียดเพิ่มเติม...