ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพามีความประสงค์ประมูลโคพื้นเมืองภาคใต้ จำนวน 44 ตัว เพศผู้จำนวน 23 ตัว เพศเมีย จำนวน 21 ตัว

ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์. 037-319041

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่มีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน เพศผู้ จำนวน 130 ตัว

ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ อ.เมือง จ.แพร่

โทรศัพท์.054-646457

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพื้นเมืองจำนวน 21 ตัว เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 13 ตัว

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 103 หมู่ 8 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

โทรศัพท์. 044-810-644

รายละเอียดเพิ่มเติม...

tak15.3.60ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตากมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อจำนวน 54 ตัว เพศผู้ 41 ตัว เพศเมีย 13 ตัว 

ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.เมือง จ. ตาก 

โทร.055-980-712 ,055-540-603

 

 

 

 

รายะเอียดเพิ่มเติม...

lp7.2.60ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อมีความประสงค์ขายทอดตลาดโคเนื้อ เพศผู้จำนวน 19 ตัว เพศเมีย จำนวน 16 ตัว รวมจำนวน 25 ตัว

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์.036-456-700

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...