100%;" frameborder="1"/>

 

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประชาสัมพันธ์ด้วย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพันธุ์ตาก เพศเมีย 30 ตัว โดยวิธีประมูลราคารายตัว ซึ่งเป็นโคคัดจำหน่ายคัดออกและจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ปลด (เอกสารแนบ)

ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียด - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก (โทร.05-589-0712 ในวันเวลาราชการ)

วันเวลาประมูลราคา - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประชาสัมพันธ์ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 33 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โดยวิธีการขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี

ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียด - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี

วันเวลาประมูลราคา - วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประชาสัมพันธ์ด้วย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือนมเมซานี จำนวน 33 ตัว โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูล

ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียด - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 04-463-4627

วันเวลาประมูลราคา - วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

เอกสารแนบประกาศ

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประชาสัมพันธ์ด้วย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน 5 ตัว โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา

ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียด - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 05-604-9723

วันเวลาประมูลราคา - ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบประกาศ

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ขอประชาสัมพันธ์ด้วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อมีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อคัออกพันธุ์บราห์มันเป็นสัตว์คัดออก เพศผู้ จำนวน 8 ตัว โดยวิธีการประมูลราคาเป็นรายตัว

สถานที่ - บริเวณคอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ตำลบหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันเวลา - วันอังคาร ที่ 28 พฤาภาคม 2562 เริ่มลงทะเบียน 08.30 - 10.00 น. / เริ่มการประมูล 10.30 น.

เอกสารแนบประกาศ