ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ขายทอดตลาด

 

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อบราห์มัน/ซาฮิวาล จำนวน 44 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาด แบบประมูลราคารายตัวด้ววาจา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยผู้สนใจขอรายละเอียดโคเนื้อเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต. หนองรี อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี 15190 โทร  065-115-8757 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้สนใจจะเข้าประมูลราคาได้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 - 10.00 น. และเริ่มประมูลเวลา 10.30 น. ณ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศกรมปศุสัตว์>>>

รูปภาพโคคัดออก>>>

เอกสารขั้นตอนการประมูล>>>

 

 

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โคพ่อพันธุ์แบรงกัสดำ จำนวน 6 ตัว โคแม่พันธุ์แบรงกัสดำ จำนวน 75 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โคพ่อพันธุ์แบรงกัสดำ จำนวน 6 ตัว โคแม่พันธุ์แบรงกัสดำ จำนวน 75 ตัว ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งส้ิน 33,000,000 บาท (สามสิบสามล้านบาท) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องขายทอดตลาด

ด้วยกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก) มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 25 ตัว โดยการขายทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ. เมือง จ. ตาก  63000 โทร. 055 -890712, 055-0540603. นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2564 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

 

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตามประกาศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ถูกต้องเพียงรายเดียว รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกแพะแกะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ศบส. สุราษฎร์ธานี)

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างคอกแพะแกะ ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังนี้เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,863,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>