ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและซาฮิวาล เป็นสัตว์พันธุ์คัดออกและสัตว์คัดออก จำนวน 21 ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 1 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายในศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30  - 10.00 น. 

Screen Shot 2563 05 12 at 09.36.33