ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ทับกวาง มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อ จำนวน 227 ตัว โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ทับกวาง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ทับกวาง โทร 0-3635-8502