ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน 41 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา ณ คอกคัดสัตว์ภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ( รายละเอียดแนบ )