ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม มีความประสงค์จำหน่ายแพะพันธุ์ลูกผสมแบล็คเบงกอล จำนวน 37 ตัว โดยการขายวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงกัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ