ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง โคแม่พันธุ์คัดออก จำนวน 44 ตัว 
ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ หน่วยบุณฑริก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ต.โพนงาม
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  โทรศัพท์.045-259996, 045-259952

รายละเอียดเพิ่มเติม...