ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างคอกแพะแกะขนาด 10x30 เมตร ด้วยวิธี e-bidding
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2562
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม...