พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 438

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 84 ตัว โดยวิธีประมูลราคา
จำหน่ายพันธุ์คัดออกเพศผู้ จำนวน 10 ตัว  จำหน่ายคัดออกเพศผู้ จำนวน 32 ตัว และแม่พันธุ์ปลด จำนวน 42 ตัว
ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
โทร.077-313883

รายละเอียดเพิ่มเติม...