tak23.5.61

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ประมูลโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 61 ตัว
- โคจำหน่ายพันธุ์คัดออกเพศผู้ 12 ตัว
- โคจำหน่ายคัดออก เพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 20 ตัว  
- โคพ่อแม่พันธุ์ปลด เพศเมีย 6 ตัว  
- โคจำหน่ายอื่นๆ เพศผู้ 3 ตัว  เพศเมีย 7 ตัว
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
โทรศัพท์.055-890-712

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...