ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก จำหน่ายกระบือคัดออก โดยวิธีการประมูลราคาเป็นรายตัว เพศผู้ จำนวน 4 ตัว
เพศเมีย จำนวน 14 ตัว รวม 18 ตัว ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดสัตว์
ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  โทรศัพท์.055-009-909

081-2839353