ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ประมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 182 ตัว 
เพศผู้ 81 ตัว เพศเมีย 101 ตัว ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ หน่วยบุณฑริก ต.โพนงาม
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  34000 โทรศัพท์.045-259996 , 045-259952

 

รายละเอียดเพิ่มเติม