ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อ  จำนวน 131 ตัว 
โดยวิธีขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. โทรศัพท์.036-358502-3