ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา จะดำเนินการประมูลโคเนื้อ จำนวน 61 ตัว 
โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลรายตัว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โทรศัพท์.054-466080