bh

ศูนย์วิจัยและอุบลราชธานีประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดง จำนวน 42 ตัว เพศผู้ 17 ตัว เพศเมีย 25 ตัว
โคพันธุ์คัดออก จำนวน 12 ตัว  โคคัดออก จำนวน 16 ตัว โคพ่อแม่พันธุ์ปลด จำนวน 14 
โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลรายตัว ในวันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์.045-259-996, 045-259-952

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...