2017 07 27 144142ราคาจําหนายพันธุสัตว - จําหนายกิโลกรัมละ 120 บาท และคาพันธุ ตัวละ 1,000 บาท

สถานที่จําหนาย - ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุพรรณบุรี หมูที่ 9 ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัด สุพรรณบุรี 72180

เบอรโทรศัพท 035-960178 ในวันและเวลา ราชการ

Facebook : ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว สุพรรณบุรี

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...