2017 07 27 113820ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรีจำหน่ายไก่ไข่พันธุ์โรดไทย

ราคาจําหนายพันธุสัตว - จําหนายแบบ คละเพศ อายุ 0-1 สัปดาห ตัวละ 12 บาท

สถานที่จําหนาย - ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุพรรณบุรี หมูที่ 9 ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัด สุพรรณบุรี 72180

เบอรโทรศัพท 035-960178 ในวันและเวลา ราชการ

Facebook : ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว สุพรรณบุรี

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...