ขอเชิญร่วมงาน ๙๐ ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย "เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" 

ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

พร้อมชมนิทรรศการด้านปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ความก้าวหน้าของงานวิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์

การแสดงสัตว์พันธุ์ดี นิทรรศการของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ การแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การแสดงการเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์  KM Forum ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ การสาธิตการแปรรูปอาหาร และชิมผลิตภัณฑ์ปายงาน 90 ป1111

รายละเอียดเพิ่มเติม...