lcrr6.9.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์หนองกวางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อ จำนวน  67  ตัว โคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 30 ตัว โคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน 37 ตัว

ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท์.032-228-418

รายละเอียดการประมูล

ข้อมูลโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองสำหรับประมูล

ข้อมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรีสำหรับประมูล