lp12.58ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน เพศผู้จำนวน 15 ตัว

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โทรศัพท์. 036-456700

รายละเอียดเพิ่มเติม...