เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 2  รายการ ดังนี้

1. โคพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ จำนวน 3 ตัว

2. โคแม่พันธุ์บีฟมาสเตอร์ จำนวน 38 ตัว

รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ดาวน์โหลด>>>