พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 735

157905วันที่ 6 มีนาคม 2562  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสาธิตตามโครงการสารพลังประชารัฐ
สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ.อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

157905.jpg 157914.jpg 157916.jpg

157917.jpg 157918.jpg 157919.jpg

157922.jpg 157923.jpg S__49070115.jpg

S__49070116.jpg