157905วันที่ 6 มีนาคม 2562  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสาธิตตามโครงการสารพลังประชารัฐ
สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ.อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี