60591วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี จำหน่ายโคไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 4 ตัว  เพศเมีย 3 ตัว เพศผู้ 1 ตัว   
ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน