พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 780

272538วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ จำหน่ายพันธุ์สัตว์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ให้กับเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 9 ตัว 9 ราย โดยแบ่งเพศผู้ 7ตัวและเพศเมีย 2ตัว
1.นางสุนทร กะทา โคพันธุ์ตากเพศเมีย จำนวน 1ตัว
2.นางพา คงถาวร โคพันธุ์ตากเพศเมีย จำนวน 1 ตัว
3.นายสมหมาย สำนาค โคพันธุ์ตาก เพศผู้ จำนวน 1ตัว
4.นายไพทูล ทองโครกกรวด โคพันธุ์ตาก เพศผู้ จำนวน 1 ตัว
5.นางสาวพุทธชาติ พันจะริด โคพันธุ์ตาก เพศ ผู้ จำนวน 1 ตัว
6.นายคำ จันทร์สุข  โคเพศผู้ จำนวน 1 ตัว
7.นาง ทองมี แชมทอง โคพันธุ์ตาก เพศผู้ จำนวน 1ตัว
8.นาย เกาหลี กาทอง  โคพันธุ์ตาก เพศผู้ จำนวน 1ตัว 
9.นางสาว หน่อย มืดคำบง  โคพันธุ์ตาก เพศผู้จำนวน 1ตัว

272533.jpg 272535.jpg 272536.jpg

272537.jpg 272538.jpg