61318344วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ผอ.บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคขุน แก่เกษตรกรและผู้สนใจการเลี้ยงโคขุน ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง จำนวน 21 ราย