611660วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือก กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ของกลุ่มเกษตรกร
โคเนื้อบ้านวังทอง ม.12 ต.หนองบัว อ.หนองบัว. จ. นครสวรรค์ มีสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 39 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก
จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เป็นตัวแทนเข้าประกวด ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.12 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์