S 3612678วันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 62  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานีได้จัดประชุมเสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น 

ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน