S 2924575วันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือ การกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์
ของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี