S 41795648วันที่ 5 ก.พ. 2562 น.สพ.สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทาง
การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ