2562 01 30 006

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายไสว  นามคุณ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณงาน และทรงเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายรายงาน พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.กษ. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกษ. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม