S 171778069วันที่ 27 ธ.ค.61 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรีได้บูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
ในการดำเนินการใช้ตรวจท้องแพะชามี่ พันธุ์บอร์ และโคเนื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์พันธุ์ดี