82089วันอาทิตย์​ที่ 17 ธันวาคม 2561​ นายไสว  นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์​สัตว์ และนายธีรวิทย์  ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมวางแผนใน
การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนม ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา​ห้วยฮ่องไคร้ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ORION และ JICA