S 165584909วันที่ 22-23 พ.ย.61 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรีได้ดำเนินงานการศึกษาวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี  ในการผสมเทียมแพะพันธุ์ชามี่เพื่อให้แพะสามารถตั้งท้อง และผลิตน้ำนม ตามโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะพันธุ์ชามี่ ของกรมปศุสัตว์