พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 153

 

 

916141วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ได้ออกไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อวางแผนการปรับปรุงพันธุ์แพะที่เกษตรกรเลี้ยงเพื่อการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันพบว่าพันธุ์ที่เกษตรเลี้ยงเป็นพันธุ์ลูกผสมพันธุ์บอร์ เป็นส่วนใหญ่  ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดอยู่แล้ว แต่ยังมีปัญหาในเรื่องแพะพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ทีมีคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ในปัจจุบันมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเลี้ยงแพะ 27 รายมีแพะ 686 ตัว และยังมีเกษตรกรรายย่อยอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งในอนาคตจังหวัดศรีสะเกษก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตเพื่อส่งตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการที่จะเลี้ยงเป็นจำนวนมาก สภาพพื้นที่ สภาพอากาศมีความเหมาะสม

 

 

90143.jpg 91602.jpg 91604.jpg

91606.jpg 91611.jpg 916141.jpg