2394181

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์นครสวรรค์ดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ แบบปล่อย ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย โดยมีเกษตรกรจำนวน 50 คน ในพื้นที่ อำเภอชุมแสง อำเภอ แม่วงค์ อำเภอแม่ เปิน และอำเภอโกรกพระ ณ.ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์