154790วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายไสว  นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมคณะได้เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมติดตามการใช้ประโยชน์แปลงผลิตพืชอาหารสัตว์ตาม MOU พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
การผลิตสัตว์ตามยุทธศาสตร์ "ระเบียงตะวันออก" ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ