S 144891911วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมคณะ
ได้ประชุมติดตามงานการดำเนินงานของศูนย์ฯในพื้นที่ เขต 3 เขต 4 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี