17327วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรีได้จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี
ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  จำนวน 14 ตัว เกษตรกรจำนวน 14 ราย