16133ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ได้จำหน่ายนกกระทาบางปะกง และเป็ดบางปะกง ให้กับเกษตรกรตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน นกทาบางปะกงให้กับเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์  และจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกร 9 ราย
จำนวน 1,182 ตัว และเป็ดบางปะกงให้กับเกษตรกร  จังหวัดสุโขทัย เกษตรกร 3 ราย จำนวน 300 ตัว