S 28450837วันที่ 20 ตุลาคม 2561 นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วยนายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายประภาส มหินชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ และคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์แพร่ โดยนายสมชาย อนุตรชัชวาลย์ ผอ.ศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน นายอรรณพ เสือกระจ่าง ปศจ.แพร่ และนางรัชดาวรรณ พูลพิพัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ