1596573วันที่ 8 ต.ค.61 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยคณะทำงาน PMQA หมวด 5 ได้ดำเนินการ จัดทำโครงการชุมชน
นักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) เรื่อง ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจคัดสัตว์และ
จำหน่ายสัตว์ พ.ศ.........โดย ฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากร