771713วันนี้ 27 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ได้ดำเนินการจำหน่าย
โคพันธุ์ตากแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 3 ตัว รวมสะสม
จำหน่ายให้กับเกษตรไปแล้ว 13ตัว