S 20922378ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายศรชัย คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี พันโท มนต์รวี อินทรศิริ และอาจารย์ พอลลี เจีย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ร่วมกันปรับพื้นที่เพื่อเตรียมจัดสร้างโรงเรือนสุกร ปรับพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงไก่และเป็ด ติดตามความก้าวหน้าของพันธุ์สัตว์ พร้อมให้ความรู้การเขียนผลงานวิชาการด้านปศุสัตว์แก่อาจารย์ของสถาบันฯ