2381

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน