S 117637134ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา อบจ.พะเยา ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีผสมเทียม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
โคเนื้อให้กับเกษตรกร ปรับปรุงพันธุ์เพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพทำให้เกษตรกรมีรายได้และเป็นอาชีพที่ยั่งยืน