74310

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ได้ดำเนินการจัดฝึกปฏิบัติอาสาผสมเทียม ตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์  ให้มีองค์ความรู้ในด้านการผสมเทียม  และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอน
แก่น